15

Od Domovinskog rata do 100-te godišnjice

kolovoz 2002.

1997. - 2002. godina
Po završetku Domovinskog rata i povratkom većine oštarijskih vatrogasaca sa crte bojišnice zdušno se krenulo u obnovu DVD-a. Neophodna je bila nabava opreme, vozila, odori, vraćanje i povećanje članstva te obuka novih kadrova. Svega u par godina je obnovljena vatrogasna cisterna, kupljeno je vatrogasno vozilo kombi za prijevoz vatrogasaca i opreme te se užurbano radi na obnovi i modernizaciji. Od 1997. godine te poslove preuzima novoizabrana uprava i to predsjednik Damir Mihaljević (2001. ga zamijenio Josip Duić), zapovjednik Anton Mihaljević, tajnik Anton Božičević i Upravni odbor u kojem su bili Josip Prebeg (dozapovjednik), Kruno Badanjak (blagajnik), Ivica Božičević, Boren Rašpica, Vlado Vučić, Nikola Mihaljević, Ivica Žilić, Josip Vukelić, Zlatko Mihaljević i Nikola Gračanin te spremištari Zorko Mihaljević i Ivan Duić
DVD Oštarije bilo je tada okosnica kulturnih događanja u Oštarijama gdje od 2000. godine u sklopu DVD-a djeluje tamburaška sekcija sa sedamnaest mladih i dobro obučenih tamburaša koji su postignutim rezultatima rado pozivani gosti prilikom školskih, crkvenih i ostalih događanja na prostorima karlovačke županije.
Novoj upravi su uz iznimni napor zacrtani planovi uspjeli pa DVD Oštarije u samo 5 godina, do proslave stote godišnjice, postaje respektabilno vatrogasno društvo kao što je nekada bilo.

100-ta godišnjica (08. rujna 2002. godine)
Za proslavu 100 godina DVD-a dio članstva se uputio u veliki i nepoznati zahvat, izdavanje monografije što je na kraju iscrpljujućeg danonoćnog posla urodilo plodom. Monografija je (uza sve druge pripremne radove) promovirana za svečane skupštine što do tada u Oštarijema nitko nije uspio učiniti.
Proslava 100 godina DVD-a započela je respektabilnom pokaznom vježbom gdje se moglovidjeti kako se nakada, a kako sada izlazi na intervencije i s kojom opremom. Na vježbi je prvi put pokazano novokupljeno VW kombi vozilo donacijom dijelom općine, dijelom donacije Oštaraca i djelom samoodricanja vatrogasaca. Na vježbi je bilo moguće vidjeti kako se gasilo našom starom štrcaljkom na konjsku zapregu koju smo za tu priliku sami restaurirali, a koja je izvrsno obavila svoju zadaću.
Na samoj svečanoj skupštini društvu je kum barjaka Anton Pribanić poklonio novi vatrogasni barjek, te je potpisana povelja o prijateljstvus DVD-om Salinovec iz Međimurske županije. Odslužena je sveta misa sa posvećenjem barjaka, a zaslužnim članovima su dodijeljena priznanja za odricanja i dobrovoljan rad.

20

Od osnivanja do Domovinskog rata

kolovoz 1902.

OSNIVANJE
U svom pismu dostavljenom društvu gospodin Frano Plivelić navodi, da je vatrogasno društvo Oštarije tada ogranak DVD Ogulin osnovano 20. kolovoza 1902. godine. Inicijativu za osnovanje vatrogasnog društva uz gospodina Plivelića bili su Jure Gračanin (Glažar), Mate Gračanin (Glažar) i Bakranin te okupili oko 15 članova.


Od osnivanja do 2. svjetskog rata
društvo je 1903. godine dobilo od ogulinskog DVD-a ručnu pumpu sa nešto usisnog i tlačnog voda sa mlaznicom pa je tada potreba iziskivala napraviti kola sa bačvom za vodu na konjsku vuču za prijevoz do garišta, što je u kratkom roku učinjeno pod vodstvom Jure Gračanina (Glažara). Društvo nije prekidalo s radom sve do 2. svjetskog rata.


Od 2. svjetskog rata do Domovinskog rata
Za vrijeme 2. sv. rata tj. od 1940. do 1946. god. društvo nije radilo, ali je postojeća oprema bila sakrivena i sačuvana za nove naraštaje. Ovo možemo zahvaliti bivšem vatrogascu Juri Gračaninu – Glažaru. Obnavljanjem vatrogasnog društva početkom mjeseca srpnja 1947. god. pod vodstvom nekoliko aktivnih mještana, društvo je osnovano sa 21 aktivnim članom i upravom. U upravu društva imenovani su predsjednik Milivoj Rašpica, tajnik Ivan Rahan, komandir Ivan Pribanić (kondukter) i blagajnik Krunoslav Duić.
Aktivni članovi dolazili su na vježbu ili požar na poziv trube, a poziv je davan sa kamenog "Marmontovog" mosta, a trubač je bio Ivan Franjković (Adamov). Vatrogasno spremište od 1947. do 1959. god. bilo je u drvarnici Antona Božičevića (Juriša). Kola sa bačvom od tisuću litara na konjsku vuču i to konji Mike Cara bila su u upotrebi sve do 1959. god., a voda se crpila iz rijeke Mrežnice.
Izgradnja novog spremišta i svečanim puštanjem u upotrebu 1959. god. održana je i mala svečanost sa vatrogasnom vježbom društava Oštarija i Ogulina. Na toj svečanosti društvo je dobilo od DVD-a Ogulin polovni vatrogasni auto "Shevrolet", a vatrogasni savez općine Ogulin dodijelio je vatrogasnu zastavu 1902. do 1959. god. za rad na humanom radu tadašnjem komandiru Ivanu Kišu koji je obnašao tu dužnost do 1963. god.
1967. god. društvo kupuje rashodovani vojni kamion "Praga" doznačenim sredstvima Fonda za unapređenje vatrogastva općine Ogulin, a članovi su nabavili i dogradili cisternu od 2000 litara. Dana 05.11.1972. god. društvo je organiziralo proslavu 70. godišnjicu rada i djelovanja društva na kojoj je Vatrogasni savez Hrvatske odlikovao društvo zlatnom medaljom za humani rad. 05.07.1976. god. kupljena je karoserija kamiona "TAM", a za nadogradnju upotrijebljena je stara cisterna.
1982. god. otpremljen je u Zagreb na preuređenje za navalno vatrogasno vozilo sa vlastitom pumpom i cisternom od 4500 litara, a svečano primanje vozila upriličeno je na proslavi 80. godišnjice društva dana 12. rujna 1982. godine kada je kupljen i kombi kreditom kod "Croatia" osiguranja, a otplatu je preuzeo vatrogasni savez općine Ogulin. 1956. god. kupljena je pumpa "TMZ" od 300 l/min., godine 1965. "Rakovica", a 1971. god. "SORA" kapaciteta 800 l/min.
Veliki doprinos u razvoju vatrogastva sa učlanjenjem novim članovima iz podmlatka dao je učitelj Ivan Cazin iz Mihaljevići sa radom u osmogodišnjoj školi Oštarije, a kao vatrogasac i kasnije vatrogasni časnik zadužen u vatrogasnom društvu za rad sa školskom djecom i primanje u vatrogasnu organizaciju.
Od prijeratnih odlikovanja 1962. god. društvo je odlikovano zlatnom medaljom od strane Vatrogasnog saveza Hrvatske, a za proslavu 80. godišnjice društvo je odlikovano ukazom predsjedništva SFRJ od 02.12.1982. god. "Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom".